0
Twój koszyk
0
Twój koszyk

Warunki świadczenia usług

REGULAMIN PLATFORMY FLOWPRO

Dane Kontaktowe 

 • Firma: JUMEKS COMPANY GRZEGORZ SIKORA
 • Adres: ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591  Warszawa
 • NIP: 5521737906
 • E-mail: flowpro.fun@gmail.com

Preambuła:

Sklep internetowy działający pod domeną flowpro.com.pl prowadzony przez Grzegorza Sikorę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą JUMEKS COMPANY GRZEGORZ SIKORA NIP: 5521737906, z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Batorego 18/108, 02-591 jest platformą zakupów oferowanych w formie online i sprzedawanych w trybie przedsprzedaży dla osób fizycznych i podmiotów handlowych po spełnieniu określonych warunków opisanych niżej.

§1 Definicje

 1. Klient – osoba fizyczna; albo działająca przez osobę̨ umocowaną, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna o ograniczonej zdolności do czynności prawnych, zobowiązuje się ona uzyskać́ prawnie skuteczną zgodę̨ swojego przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy Licencji lub innej umowy w ramach Serwisu. 
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą̨ czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością̨ gospodarczą lub zawodową, w rozumieniu art. 22 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 
 3. Cena – wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą Kupujący jest obowiązany zapłacić Sprzedającemu za treść cyfrową, usługę cyfrową lub towar, a w odniesieniu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości.
 4. Cena rezerwacji – wartość wyrażona w pieniądzu ponoszoną przez Kupującego korzystającego z oferty rezerwacji produktu w sposób umożliwiający mu późniejszy zakup towaru wyłączonego z ogólnej sprzedaży za cenę oferowaną przez Sprzedającego.
 5. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży lub rezerwacji Towaru na warunkach określonych przez Dostawcę, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych na Platformie FlowPro.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Platformy FlowPro.
 7. Rejestracja – procedura zakładania panelu Użytkownika na Platformie FlowPro.
 8. Sklep – serwis internetowy działający pod adresem flowpro.com.pl, oferujący towary w modelu cyfrowym oraz w trybie przedsprzedaży w ramach rezerwacji towaru. 
 9. Rozporządzenie lub RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta za pośrednictwem i z wykorzystaniem Platformy FlowPro pomiędzy Dostawcą a Kupcem.
 11. Umowa rezerwacji – umowa pozwalająca Klientowi zarezerwowaniu wybranego towaru przez FlowPro u dostawcy na życzenie Kupującego przed zawarciem umowy sprzedaży w sposób pozwalający na szybsze uzyskanie Towaru.

§2 Postanowienia wstępne

 1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać towary zgodne z umową.
 3. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.
 4. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.
 5. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień umowy celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci: potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie drogą elektroniczną na adres e-mail Kupującego.
 6. Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla towarów znajdujących się w sklepie.
 7. Płatności są obsługiwane przez spółkę ……………… Zapłata za rzecz jest możliwa za pośrednictwem serwisu —-będącego własnością —— Za bezpieczeństwo i realizację płatności odpowiada —— zgodnie ze swoim regulaminem.
 8. Kupujący zobowiązany jest do:
 1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 2. korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
 4. korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Kupujących oraz dla Sprzedającego,
 5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 6. korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami regulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.
 7. Zapoznania się z niniejszym regulaminem przed podjęciem decyzji o zakupie lub rezerwacji towaru

§3 Zawarcie umowy

 1. Sklep oferuje klientom zakup towarów w formie klasycznej oraz w ramach usługi dzielonej polegającej za zakupie usługi rezerwacji w celu późniejszej realizacji umowy sprzedaży towaru. 
 2. Klient decydując się na zakup towaru w modelu sprzedaży cyfrowej zobowiązuje się do zapłaty całości ceny na rzecz Sprzedawcy powiększonej o kwotę wysyłki przed otrzymaniem towaru.
 3. Klient decydując się na zakup towaru w modelu poprzedzonym zawarciem umowy rezerwacyjnej decyduje się opłacić usługę rezerwacji niedostępnego magazynowo towaru u dostawcy w celu jego szybszego otrzymania z jednoczesnym poniesieniem kosztów operacyjnych Sprzedającego. Po zarezerwowaniu towaru dla Klienta, Sprzedawca sprowadza towar i oferuje jego sprzedaż klientowi za cenę pomniejszoną o cenę poniesionej rezerwacji. Umowę rezerwacji uważa się za wykonaną w momencie potwierdzenia rezerwacji.
 4. Rezerwacja towaru następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.
 5. Opłata za usługę̨ rezerwacji nie podlega zwrotowi w przypadku odstąpienia od umowy z winy Klienta lub w przypadku opłacenia przez niego ceny wynikającej ze sprzedaży produktu (dopłaty).
 6. W przypadku niezrealizowania umowy z winy Sprzedawcy, Klientowi przysługuje zwrot opłaty za usługę̨ rezerwacji oraz dopłaty za towar. 
 7. Klient przed zakupieniem usługi lub produktu zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami regulaminu jak również z charakterem poszczególnych usług oraz jest informowany o sposobie zakupu produktu w formie rezerwacyjnej. 

§4 Odstąpienie od Umowy i Zwroty

  1. Klient ma prawo odstąpić́ od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Prawo to przysługuje oddzielnie dla obu umów – umowy rezerwacji i umowy sprzedaży.
  2. Zwrot dopłaty za towar zakupiony w wyniku sprzedaży poprzedzonej rezerwacją jest możliwy po odstąpieniu od umowy lub w przypadku anulowania transakcji przez Klienta.
  3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Klienta, opłata za usługę̨ rezerwacji nie jest zwracana.
  4. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży towaru bez podania przyczyny po zrealizowaniu umowy rezerwacji Klientowi przysługuje zwrot kwoty odpowiadającej jednie umowie sprzedaży (kwocie dopłaty).
  5. W przypadku niezrealizowania umowy przez Sprzedawcę̨, zarówno opłata za usługę̨ rezerwacji, jak i dopłata za towar, podlegają̨ zwrotowi w pełnej wysokości.

§5 Ochrona Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Sikora w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 2. Wszystkie zapisy dot. sposobu przetwarzania danych osobowych zostały określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://flowpro.com.pl

§6 Odpowiedzialność Sprzedającego za brak zgodności towaru z umową

 1. Sprzedający na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
 2. Sprzedający ponosi wobec Konsumenta odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru do użycia, określony przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy.
 3. W odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia towaru z elementami cyfrowymi.
 4. Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego: 
  1) opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi– również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji; 2) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedającego najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedający zaakceptował.
 5. Ponadto, towar, aby został uznany za zgodny z umową musi: 
  a) nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do towarów z elementami cyfrowymi – również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedającego, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedający wykaże, że:
 • nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,
  przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,
 • publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;
 • być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać
 • być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które przedsiębiorca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.
 1. Do towarów z elementami cyfrowymi postanowienia 6 ust. 9, 10 i 16 stosuje się odpowiednio.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 5 i 6 powyżej, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 5 i 6 powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy towaru.
 3. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową wynikający z niewłaściwego zamontowania towaru, jeżeli:
 • zostało ono przeprowadzone przez Sprzedającego lub na jego odpowiedzialność;
 • niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedającego lub osobę trzecią (w przypadku towaru z elementami cyfrowymi).
 1. Jeżeli towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy bądź wymiany.
 2. Sprzedający może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedający może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedającego. Jeżeli niemożliwość lub nadmierność kosztów dotyczą zarówno naprawy, jak i wymiany, Sprzedający może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. W takim przypadku Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, o których mowa w 14. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedającego uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności towaru z umową, wartość towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową.
 3. Sprzedający dokonuje naprawy lub wymiany towaru w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedający został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności towaru z umową.
 4. Koszty napraw lub wymiany towaru ponosi Sprzedający. Konsument jest obowiązany udostępnić Sprzedającemu towar podlegający naprawie lub wymianie w celu jego odebrania, które odbywa się na koszt Sprzedającego.
 5. Jeżeli towar został zamontowany przed ujawnieniem się braku zgodności towaru z umową, Sprzedający demontuje towar oraz montuje go ponownie po dokonaniu naprawy lub wymiany albo zleca wykonanie tych czynności na swój koszt.
 6. Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, jeżeli towar jest niezgodny z umową, gdy:
  • Sprzedający odmówił doprowadzenia towaru do zgodności z umową;
  • Sprzedający nie doprowadził towaru do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedający próbował doprowadzić towar do zgodności z umową;
  • brak zgodności towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;
  • z oświadczenia Sprzedającego lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości towaru zgodnego z umową. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.
 2. Sprzedający może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, jeśli wykaże, że brak zgodności towaru z umową jest nieistotny.
 3. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca towar Sprzedającemu na jego koszt. Sprzedający zwraca cenę nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru lub dowodu jego odesłania.
 4. Wszelkie oświadczenia związane z wykonywaniem uprawnień z tytułu niezgodności towaru z umową Konsument powinien wysłać na adres e-mail: flowpro.fun@gmail.com lub wysłać listem poleconym na adres Sprzedającego.
 5. Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej przesłani

§ 7 Polityka wysyłki 

 1. Sklep oferuje dostawę̨ towarów na terenie Polski oraz do wybranych krajów za pośrednictwem kuriera, poczty polskiej lub innych dostawców usług kurierskich. 
 2. Koszty wysyłki są̨ zależne od wybranej metody dostawy, wagi i rozmiaru przesyłki oraz miejsca dostawy. Szczegółowe informacje o kosztach dostawy są̨ przedstawiane Klientowi w trakcie składania zamówienia. 
 3. Dla zamówień przekraczających określoną wartość́, Sprzedawca może oferować darmową dostawę̨. 
 4. Czas realizacji zamówienia składa się̨ z czasu przygotowania towaru do wysyłki oraz czasu dostawy przez przewoźnika. 
 5. W przypadku towarów dostępnych, zamówienia są̨ zazwyczaj realizowane w ciągu 24-48 godzin roboczych od momentu złożenia i opłacenia zamówienia. 
 6. W przypadku towarów w przedsprzedaży lub rezerwacji, termin realizacji może być dłuższy i może wynosić zależnie od informacji w opisie, do maksymalnie 365 dni. 
 7. Po nadaniu przesyłki, Klient otrzymuje numer do śledzenia przesyłki, który umożliwia monitorowanie statusu dostawy. 

§ 8 Polityka zwrotów

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287, ze zm.), Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych w Sklepie, z zachowaniem przepisów powyższych, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie czternastu (14) dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu przez Konsumenta wystarczy wysłanie oświadczenia, przed jego upływem.
 2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. 
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres działalności sprzedawcy podany w danych kontaktowych.
 4. Konsument zwróci Sprzedawcy Towar w terminie czternastu (14) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 5. Zwrotu Towaru należy dokonywać na adres Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca, w terminie czternastu (14) dni, od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi kwotę będącą kwotą sprzedaży lub kwotą rezerwacji, w tym koszt dostarczenia Towaru, przy czym zwrot płatności nie nastąpi, do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.
 7. Sprzedawca dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.
 8. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru Sprzedawcy.
 9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument, w znaczeniu przyjętym na potrzeby niniejszego Regulaminu (patrz: definicja „Konsumenta”).

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

  1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana w Sklepie Internetowym narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu. 
  2. Usługodawca, powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu ustalenie istotnych okoliczności potencjalnego naruszenia i w razie powstania takiej konieczności usuwa ze Sklepu Internetowego treści będące przyczyną naruszenia. 

§ 10 Zapisy końcowe

 1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej flowpro.com.pl, w tym teksty, grafiki, logo, ikony, zdjęcia produktów, oraz wszelkie inne materiały, są̨ własnością̨ Grzegorza Sikory prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą – JUMEKS COMPANY GRZEGORZ SIKORA i są̨ chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej. Kopiowanie, reprodukowanie, rozpowszechnianie, lub wykorzystywanie jakichkolwiek materiałów bez wyraźnej zgody właściciela jest zabronione. 
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Prawem właściwym dla Umowy jest prawo polskie, zgodnie z którym Umowa powinna być wykonywana i interpretowana. Wybór polskiego prawa nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony zapewnianej mu przez przepisy, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa miejsca zamieszkania Konsumenta.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego na stronie internetowej sklepu w zakładce „Regulamin”. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się̨ odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym przede wszystkim przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa Konsumenckiego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Kwestie sporne, jeśli Konsument wyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów, np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lub dokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdujących się w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.
 6. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
 7. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2024

Wróć na górę

Przedsprzedażowe zniżki już dostępne! Sprawdź poniżej!😍

X